REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od dnia 25.12.2014


Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.lalill.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:
Dane rejestrowe:
Nazwa firmy:

Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker

Adres:

ul. Różana Droga 9 , 64-920 Piła

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

al. Poznańska 200, 64-920 Piła

Kontakt:

tel.(+48)67 349 12 19

Dane rejestrowe - rejestr i numer: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 7641901545, REGON: 300782810

Numer rachunku bankowego:

13 1090 1320 0000 0001 0872 2771

Wpłaty zagraniczne w Euro:

IBAN: PL63 1090 1320 0000 0001 1827 8990

BIC (Swift): BPKOPLPW

A. Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY - umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA - Przedsiębiorca: Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker,ul. Różana Droga 9, 64-920 Piła, NIP: 7641901545 - umowa sprzedaży zawierana poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.lalill.pl
 3. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
 5. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
 9. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
 10. GRUPA Allegro - Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.

B. Postanowienia ogólne.

 1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów kosmetycznych i fryzjerskich.
 2. Sprzedawca - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:
 • utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
 • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym.
 • za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter"
 • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne
 • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Klienta na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
 • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia
 • usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 • za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
 • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
 • w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)
w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
 • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
 • USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
 • USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOSCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę Internetową. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

C. Zamówienie.

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski.
 2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy utrwalona na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 6. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez SPRZEDAWCĘ oznacza zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY.
 7. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptacje zamówienia z formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
 8. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje :
 • a) Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.
 • b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę
Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia. Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

D. Ceny.

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.
 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Kupujący w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.
 4. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Formy płatności:

 1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;
 2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy;
 3. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy;
 4. system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;
 5. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 6. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

F. Wysyłka towaru

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Kupujący w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
 2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 4. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi. Przesyłki dostarcza:
 • - firmy kurierskie
 • - Poczta Polska - przesyłki polecone i priorytetowe.

G. REKLAMACJE i ZWROTY w stosunkach z klientami będącymi PRZEDSIĘBIORCAMI (nie dotyczy KONSUMENTÓW).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi Konsumentami.
 2. Na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
 3. KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY. Jeżeli w ofercie produktu nie jest określony inny termin to KLIENT może zwrócić zakupiony towar do 30 dni od daty otrzymania. Klient pokrywa koszty zwrotu towaru. Zwracana jest wyłącznie cena zakupu produktów. Produkt można zwrócić jeżeli jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym nieuszkodzonym opakowaniu.
 4. Do czasu otrzymania zapłaty - produkt pozostaje własnością SPRZEDAWCY.
 5. Reklamacje (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie cywilnym art. 556-581 .
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 7. Sprzedawca może udzielić pisemnie gwarancji na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji i warunki jej realizacji określają w takiej sytuacji postanowienia zawarte w dokumencie KARTA GWARANCYJNA dołączonym do produktu. W wypadku gdy KLIENT otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w Karcie Gwarancyjnej nie zastrzeżono terminu gwarancji to przyjmuje się, że wynosi on 12 miesięcy.
 8. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 9. Na podstawie art. 545 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 11. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie,a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 12. Uszkodzenia mechaniczne - nie będące wynikiem wad fabrycznych - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 13. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona SPRZEDAWCA odeśle na koszt KLIENTA reklamowany PRODUKT. Jeśli KLIENT nie odbierze reklamowanego produktu, będzie on przechowywany w siedzibie firmy przez okres 6 miesięcy, po czym zostanie zniszczony.
 14. W przypadku odrzucenia reklamacji KLIENT może zdecydować o pozostawieniu towaru u sprzedawcy dla uniknięcia ponoszenia kosztów przesyłki. Reklamowany towar w takiej sytuacji może zostać zutylizowany.
 15. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 16. Powodem reklamacji nie mogą być niewielkie różnice w wyglądzie będące wynikiem zniekształcenia perspektywy przy wykonywaniu zdjęcia oraz inne ustawienia kolorów w monitorze KLIENTA.

H. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KUPUJĄCY będący KONSUMENTEM zawierając „ umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze Produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (kupujący).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli
  8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
  12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

I. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną - przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 2. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego);
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji;
 6. W celu zgłoszenia reklamacji Klient winien jest wypełnić protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres do KORESPONDENCJI SPRZEDAWCY.
 7. Wadliwy produkt - jeżeli jest to możliwe i celowe po uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ należy odesłać na ADRES do KORESPONDENCJI SPRZEDAWCY.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ.
 9. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KUPUJĄCY może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.
 10. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 12. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KUPUJĄCEMU koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez KUPUJACEGO. Sprzedający przekaże należną kwotę Kupującemu na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KUPUJĄCEMU na własny koszt.
 14. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad ukrytych w produkcie - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker, al. Poznańska 200, 64-920 Piła.
 4. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu lalill"
 5. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 6. Jeżeli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera,
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
 8. Za wcześniejszą jawną zgodą Klienta (KUPUJĄCEGO) jego dane są przekazywane do Grupy Allegro Sp. z o.o. adres. ul. Grunwaldzka 182,60-166 Poznań, NIP: 527-25-25-995 w przypadku sprzedaży poprzez serwis Allegro oraz w celu pozyskania opinii od KUPUJĄCYCH poprzez system Opineo.pl należące do Grupy Allegro.pl;
 9. W przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane KUPUJĄCEGO są przekazywane administratorowi systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji;
 10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 11. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Klienta:
 • nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta;
 • w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
 • adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu));
 • adres e-mail Użytkownika;
 • numer telefonu kontaktowego;

K. Postanowienia końcowe

  1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
  2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Klienta.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
  10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
  11. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
  12. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
  13. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
  14. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
Załącznik do REGULAMINU:
Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas :
 • Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE.,niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prowadzonego pod adresem www.lalill.pl - obowiązujący do dnia 24.12.2014

Właścicielem i administratorem SKLEPU jest firma:
Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker
Adres: ul. Różana Droga 9, 64-920 Piła
Kontakt tel: 067 349 12 19
e-mail: bok@lalill.pl
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami
NIP: 7641901545, REGON: 300782810
Numer rachunku bankowego: 13 1090 1320 0000 0001 0872 2771

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU
INTERNETOWEGO działającego pod domeną: www.lalill.pl Jest dokumentem wymaganym w
świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002
r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
KLIENT ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym,
w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w zakresie dopuszczonym przepisami.
Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KLIENTA
z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.


A. Definicje


1. SKLEP INTERNETOWY umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą
elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w
ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny -Rozdział 2 - o sprzedaży na odległość.
2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Firma : Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia
Agnieszka Völker,ul. Różana Droga 9, 64-920 Piła, NIP: 7641901545 - umowa sprzedaży zawierana
poprzez SKLEP INTERNETOWY na stronie www.lalill.pl
3. KLIENT (KUPUJĄCY) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w
przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia
lub korzysta z innych usług SKLEPU INTERNETOWEGO
4. KONSUMENT - KUPUJĄCY, osoba fizyczna która nie prowadzi działalności gospodarczej lub
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ale zawierająca umowę sprzedaży lub usługi w
celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, która jest
KONSUMENTEM w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr
22, poz. 271 ze zm.).
5. KONSULTANT – osoba zajmująca się obsługą SKLEPU INTERNETOWEGO z upoważnienia
Usługodawcy, pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerami telefonu 067
349 12 19.
6. PRODUKT - towar oferowany do sprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM.
7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
8. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana na odległość poprzez SKLEP
INTERNETOWY.
9. STRONA UMOWY - SPRZEDAWCA, KUPUJĄCY, KONSUMENT, Usługodawca.
10. ZAMÓWIENIA - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy
sprzedaży (zamówienia produktu lub usługi).
11. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na
umożliwieniu zainteresowanym otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze
SKLEPEM INTERNETOWYM.
12. GRUPA Allegro - Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul.
Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.


B. Postanowienia ogólne.


1. Zakres świadczonych usług - sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów kosmetycznych i fryzjerskich.
2. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU
INTERNETOWEGO usługi:

  • utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM;
  • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM;
  • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi "newsletter";
  • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu
  • Konta KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM zawierana na czas nieoznaczony;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w
  • SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na
  • czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z
  • chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;
  • usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony.
  • w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
   • KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
   • USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
   • USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
   • Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres USŁUGODAWCY - w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

3. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie KLIENTA konieczny jest
dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie
komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być
wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej,
Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Urządzenia mobilne
musza być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające
wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest
posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU
INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie
skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie
SKLEPU INTERNETOWEGO.
4. KUPUJĄCY - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem
faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr
osobistych ani praw własności osób trzecich.
5. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument
sprzedaży - paragon lub fakturę.
6. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę
Internetową.
7. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie
WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i
realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za
zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek
praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na
mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy


C. Zamówienie. Realizacja zamówienia.


1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby
fizyczne lub osoby prawne .
2. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt
zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy
rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie
zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z
naszym Konsultantem. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów
konieczne jest podanie przez Kupującego danych osobowych: imię i nazwisko (lub nazwa) , adres,
adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku
firm NIP.
4. Przed złożeniem zamówienia KUPUJĄCY może sprawdzić dostępność produktu kontaktując się z
naszym Konsultantem lub składając zapytanie drogą mailową.
5. W przypadku gdy danego produktu nie ma w magazynie, KUPUJĄCY drogą telefoniczną, bądź
mailową zostanie o tym fakcie powiadomiony.
6. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
7. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 u Konsultanta -
tel.067 349 12 19 .
8. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza
przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia
przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia w odniesieniu do niniejszego
regulaminu i przepisów prawa nasz Konsultant spróbuje to wyjaśnić drogą mailową lub telefonicznie.
Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu lub wyjaśnić wątpliwości, SPRZEDAWCA odstąpi od realizacji
zamówienia. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik SKLEPU skontaktuje się z
Nabywcą telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia ewentualnych
szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z przyczyn
leżących po stronie Nabywcy (np. błędny numer telefonu) złożone zamówienie zostanie anulowane w
ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych
SKLEPU.
10. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sprzedawcę następuje :
a) Po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.
b) Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę
11. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3
dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt. 10. W większości przypadków zamówienia
realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie
określony przy składaniu zamówienia.
12. Wysyłka zamówienia może nastąpić w późniejszym terminie w przypadku oferty w trybie
przedsprzedaży przed oficjalna datą premiery danej pozycji. Publikacje będą wysyłane tak aby
zamawiający otrzymał je nie wcześniej niż w dniu oficjalnej premiery podanej do publicznej
wiadomości przez wydawcę.


D. Ceny.


1. Podane w ofercie SKLEPU ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto
(zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT oraz akcyzowy - jeżeli obowiązuje dla
danego produktu, oraz opłaty celne).
2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty
przyznawane są indywidualnie. Informacje o wysokości przyznanego rabatu są udzielane po kontakcie
z biurem firmy.
3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest
podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia.
KUPUJĄCY w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i
akceptuje swój wybór.
4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen klubowych i promocyjnych oraz
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w
życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach
dotychczasowych.
5. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.


E. Formy płatności:


1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;
2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy lub kartą płatniczą (eprzelew);
3. płatność gotówką lub kartą – przy odbiorze osobistym - zamówione produkty należy odebrać w
terminie 10 dni od złożenia zamówienia;
4. system płatności on-line platnosci.pl (PayU) - administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
(60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000274399,NIP: 7792308495;
5. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do
dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że
Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
6. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie KONSUMENTAMI SPRZEDAWCA ma prawo
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo
części.


F. Wysyłka towaru


1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od
wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. KUPUJĄCY
w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje
wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zmówienia.
2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "Koszty Wysyłki" na
stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
3. Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
4. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Konsultantem.
G. Reklamacje z tytułu niewłaściwego przewozu przesyłki
1. KUPUJĄCY jest zobowiązany sprawdzić stan odbieranej przesyłki.
2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przesyłki, że jest ona uszkodzona lub jej zawartość jest
niezgodna z zamówieniem należy sporządzić protokół.
H. Reklamacje i zwroty w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi
KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).
1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi
KONSUMENTAMI.
2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami
przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.
3. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.
Adres do zwrotu produktów: Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker, al. Poznańska 200, 64-920 Piła, e-mail: bok@lalill.pl .

G. REKLAMACJE i ZWROTY w stosunkach z klientami będącymi PRZEDSIĘBIORCAMI (nie dotyczy KONSUMENTÓW).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi Konsumentami.
 2. Na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
 3. KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY. Jeżeli w ofercie produktu nie jest określony inny termin to KLIENT może zwrócić zakupiony towar do 30 dni od daty otrzymania. Klient pokrywa koszty zwrotu towaru. Zwracana jest wyłącznie cena zakupu produktów. Produkt można zwrócić jeżeli jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym nieuszkodzonym opakowaniu.
 4. Do czasu otrzymania zapłaty - produkt pozostaje własnością SPRZEDAWCY.
 5. Reklamacje (odpowiedzialność z tytułu rękojmi) są rozstrzygane w trybie opisanym w kodeksie cywilnym art. 556-581 .
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 7. Sprzedawca może udzielić pisemnie gwarancji na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Okres gwarancji i warunki jej realizacji określają w takiej sytuacji postanowienia zawarte w dokumencie KARTA GWARANCYJNA dołączonym do produktu. W wypadku gdy KLIENT otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w Karcie Gwarancyjnej nie zastrzeżono terminu gwarancji to przyjmuje się, że wynosi on 12 miesięcy.
 8. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 9. Na podstawie art. 545 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 10. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 11. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie,a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 12. Uszkodzenia mechaniczne - nie będące wynikiem wad fabrycznych - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 13. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona SPRZEDAWCA odeśle na koszt KLIENTA reklamowany PRODUKT. Jeśli KLIENT nie odbierze reklamowanego produktu, będzie on przechowywany w siedzibie firmy przez okres 6 miesięcy, po czym zostanie zniszczony.
 14. W przypadku odrzucenia reklamacji KLIENT może zdecydować o pozostawieniu towaru u sprzedawcy dla uniknięcia ponoszenia kosztów przesyłki. Reklamowany towar w takiej sytuacji może zostać zutylizowany.
 15. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 16. Powodem reklamacji nie mogą być niewielkie różnice w wyglądzie będące wynikiem zniekształcenia perspektywy przy wykonywaniu zdjęcia oraz inne ustawienia kolorów w monitorze KLIENTA.


H. ZWROT TOWARU w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.


1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz.
271 z późn. zm.) KUPUJĄCY będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość” ma
prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odebrania towaru i zwrócić
zakupiony towar. SPRZEDAWCA gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z kosztem wysyłki.
Warunkiem dotrzymania terminu jest wysłanie w tym czasie do Sprzedawcy pisemnego oświadczenie
o odstąpieniu od umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną) – można
skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.)
2. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno SKLEP jak i KONSUMENT są zobowiązani do
zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT musi w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty
wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać towar do Sprzedawcy. O dochowaniu
terminu decyduje data nadania przesyłki.
Adres do ZWROTU produktu: Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker,ul.
Poznańska 200, 64-920 Piła, e-mail: bok@lalill.pl
4. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno SKLEP jak i KONSUMENT są zobowiązani do zwrotu świadczeń, które otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu
5. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu
powiększonej o koszt wysyłki od sprzedawcy do KONSUMENTA. Formę zwrotu (przelew na konto
w banku lub przekaz pocztowy) określa KUPUJĄCY w protokole zwrotu - w przypadku braku
określenia przyjmuje się, że zwrot winien nastąpić przy wykorzystaniu takiej samej formy płatności jak
dokonanej zapłaty.
6. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy pokrywa KUPUJĄCY.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w
wypadkach:
1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą KONSUMENTA, przed upływem terminu
uprawniającego do odstąpienia od umowy;
2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez KONSUMENTA ich oryginalnego opakowania;
3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym;
4. świadczeń o właściwościach określonych przez KONSUMENTA w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu;
6. dostarczania prasy;
7. usług w zakresie gier hazardowych.
8. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być
odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.


I. Niezgodność towaru z umową (reklamacje) przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.


1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za niezgodność z umową sprzedaży
zakupionego Produktu/Towaru na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr
141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, KONSUMENTOWI
przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji.
3. Dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub
dostarczenie niewłaściwej liczby towarów – stanowi podstawę do złożenia reklamacji.
4. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego
tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE
GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany Produkt jest uprawnieniem
dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu
odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym
ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
5. W celu zgłoszenia reklamacji KLIENT winien jest wypełnić protokół reklamacyjny
(DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie
usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) do Sprzedawcy. Adres do
korespondencji: Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia Agnieszka Völker, al. Poznańska 200, 64-
920 Piła, e-mail: bok@lalill.pl
6. W porozumieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności reklamowanego PRODUKTU z umową należy go dostarczyć na adres SPRZEDAWCY. Do przesyłki proszę dołączyć wypełniony i podpisany protokół reklamacyjny (dostępny jako załącznik drukReklamacyjny.doc )
7. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną
kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest
równoznaczne z uznaniem reklamacji.
8. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający ustali z KUPUJĄCYM drogą elektroniczną (e-mail) bądź
pisemną bądź telefonicznie warunki naprawy bądź wymiany produktu.
9. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KUPUJĄCY może żądać obniżki ceny na
wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.
10. KUPUJĄCY odsyła przesyłkę na swój koszt. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek nadesłanych
„za pobraniem”.
11. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu koszty przesyłki związane z reklamacją
a poniesione przez Kupującego. Sprzedający przekaże należną kwotę Kupującemu na rachunek
bankowy lub przekazem pocztowym.
12. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedający odeśle produkt
Kupującemu na własny koszt.
13. Reklamacje mogą być nieuwzględnione jeżeli wady są następstwem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych lub nieprawidłowego użytkowania
14. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z naszym Konsultantem.


J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji
zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanym w
pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
2. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia
produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są
przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie
Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku
skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.
3. Administratorem danych osobowych KLIENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU
INTERNETOWEGO jest firma: Beauty Vital Akademia Piekna i Zdrowia Agnieszka Völker,ul.
Różana Droga 9, 64-920 Piła, NIP: 7641901545, e-mail: bok@lalill.pl
4. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu lalill"
5. Dane osobowe KLIENTA zbierane przez Administratora za pośrednictwem SKLEPU
INTERNETOWEGO zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub
rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i KLIENTem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
6. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących newslettery
ze SKLEPU INTERNETOWEGO będzie na bieżąco otrzymywać informacje o okazjach i
najświeższych akcjach promocyjnych. KLIENT będzie otrzymywał newsletter drogą elektroniczną na
podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera,
7. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w
dowolnym czasie.
8. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na
rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w
systemie.
9. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KLIENTA:
nazwisko i imię lub nazwa firmy KLIENTA;
w przypadku firmy numer ewidencyjny NIP;
adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer
posesji, numer lokalu);
adres e-mail Użytkownika;
numer telefonu kontaktowego;
aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona
transmisja danych.
10. Za wcześniejszą jawną zgodą KLIENTA jego dane są przekazywane do Grupa Allegro Sp. z o.o.
adres. ul. Grunwaldzka 182,60-166 Poznań, NIP: 527-25-25-995 w przypadku sprzedaży poprzez
serwis Allegro oraz w celu pozyskania opinii od KLIENTów poprzez system Ceneo.pl i Opineo.pl
należące do Grupy Allegro.pl


K. Rejestracja


1. Celem złożenia zamówienia w SKLEPIE konieczne jest założenie konta, na którym zapisane zostaną
podane w poprzednim punkcie dane osobowe umożliwiające dostawę zamówionego towaru,
opcjonalnie dane do fakturowania. Rejestracja konta ułatwia dokonywanie zakupów w przyszłości
między innymi przez brak powtórnego podawania danych.
M. Postanowienia końcowe
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcja prawa polskiego
2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i może
być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też
przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy
prawa, w szczególności:
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze
zm.);
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze
zm.);
8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz.
631 ze zm.),
9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
10. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
11. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej
wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają
pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
12. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w
tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
13. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
14. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY www.lalill.pl
są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy
prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
15. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.lalill.pl chronione są na podstawie ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) -
posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody firmy Beauty Vital
Akademia Piekna i Zdrowia Agnieszka Völker,ul. Różana Droga 9, 64-920 Piła, NIP: 7641901545,
e-mail: bok@lalill.pl .

Plik PDF do wglądu: pobierz
Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość: pobierz
Druk reklamacyjny: pobierz